การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
           ข้อมูลพื้นฐาน
            1. โครงสร้าง
            2. ข้อมูลผู้บริหาร
            3. อำนาจหน้าที่
            4. ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
            5. ข้อมูลการติดต่อ
            6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
           การประชาสัมพันธ์
            7. ข่าวประชาสัมพันธ์
           การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
            8. Q&A
            9. Social Network
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
           การดำเนินงาน
            10. แผนดำเนินงานประจำปี
            11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
            12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
           การปฏิบัติงาน
            13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
           การให้บริการ
            14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
            15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
            16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
            17. E-Service
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
           แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
            18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
            19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
            20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
            22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
            23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
            24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
           การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
            27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
            28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
           การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
            31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
           การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
            32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
            33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
           เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
            34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
            35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
           การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
            36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
            37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
           การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
            38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
           แผนป้องกันการทุจริต
            39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
            40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
            41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
           มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
            42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
            43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
comments