สัญลักษณ์โรงเรียน


 คติพจน์

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี


 ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม


 คำขวัญ

สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม


 ตราสัญลักษณ์

รูปดอกมะเขือใต้คบเพลิง


 สีประจำโรงเรียน

   
เทา แดง

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นสัตตบรรณ


อักษรย่อ

น.พ.ศ.


 

 

comments