ลำดับ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
 
   นายกิตติพร  อินทะสีดา
 
ครูใหญ่ 30 กันยายน 2535
อาจารย์ใหญ่ 29 กันยายน 2538
ผู้อำนวยการ 31 ธันวาคม 2540
2 นายโกศล  ภูงามเงิน อาจารย์ใหญ่ 14 กุมภาพันธ์ 2544
ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2547
3   นายเอกรักษ์  สารปรัง ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2554
4 นายธวัช  เพ็งสุลง ผู้อำนวยการ มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน

 

comments

เขตพื้นที่บริการ แบ่งตามหมู่บ้าน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
7
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
9
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
12
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
4
บ้านโพนสวาง ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
2
บ้านโคกเจริญ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
3
บ้านโป่งเชือก ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
8
บ้านโป่งเชือก ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
10
บ้านโนนสะอาด ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
11
บ้านโนนสะอาด ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์

 เขตพื้นที่บริการ แบ่งตามโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

  1. โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา
  2. โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม
  3. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
  4. โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
comments

สัญลักษณ์โรงเรียน


 คติพจน์

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี


 ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม


 คำขวัญ

สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม


 ตราสัญลักษณ์

รูปดอกมะเขือใต้คบเพลิง


 สีประจำโรงเรียน

   
เทา แดง

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นสัตตบรรณ


อักษรย่อ

น.พ.ศ.


 

 

comments

ที่ตั้งโรงเรียน

     โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขนธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140 โทรศัพท์ 043-814019  ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่การศึกษา ประมาณ 50 กม. ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ ประมาณ 15 กม.

comments

ประวัติโรงเรียน

 

     โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา (สปช.)  กระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535  โดยสภาตำบลนามะเขือ ได้ร่วมจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้  1 หลัง  บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์  หนองบะยาวบนเนื้อที่ 51 ไร่

     ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ก บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง ห้องน้ำ ห้องส้วม สนามบาสเกตบอลและแต่งตั้งให้ นายกิตติพร อินทะสีดา มารักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่

     ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร ข. ค บ้านพักครู ห้องน้ำ ห้องส้วม ถังน้ำฝน ฝ.33 ป้ายโรงเรียน รั้วด้านหน้าโรงเรียน ยาว 63 เมตร

     ปีการศึกษา 2538 ได้สนามบาสเกตบอลคอมกรีต เพิ่ม 1 สนาม

     ปีการศึกษา 2539 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล. จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 205/26 จำนวน 1 หลัง และถังน้ำฝน ฝ.33 จำนวน 3 ถัง

     ปีการศึกษา 2545 ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง 1 หลัง

     ปีการศึกษา 2551 ได้สนามเปตอง 2 สนาม ดัวยงบประมาณจากเงินอนุสรณ์รุ่นนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2551

     ปีการศึกษา 2552 ได้พื้นคอนกรีต งบประมาณ โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2553 

comments