ประวัติโรงเรียน

 

     โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา (สปช.)  กระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2535  โดยสภาตำบลนามะเขือ ได้ร่วมจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้  1 หลัง  บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์  หนองบะยาวบนเนื้อที่ 51 ไร่

     ปีการศึกษา 2535 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ก บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง ห้องน้ำ ห้องส้วม สนามบาสเกตบอลและแต่งตั้งให้ นายกิตติพร อินทะสีดา มารักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่

     ปีการศึกษา 2536 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคาร ข. ค บ้านพักครู ห้องน้ำ ห้องส้วม ถังน้ำฝน ฝ.33 ป้ายโรงเรียน รั้วด้านหน้าโรงเรียน ยาว 63 เมตร

     ปีการศึกษา 2538 ได้สนามบาสเกตบอลคอมกรีต เพิ่ม 1 สนาม

     ปีการศึกษา 2539 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล. จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 205/26 จำนวน 1 หลัง และถังน้ำฝน ฝ.33 จำนวน 3 ถัง

     ปีการศึกษา 2545 ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง 1 หลัง

     ปีการศึกษา 2551 ได้สนามเปตอง 2 สนาม ดัวยงบประมาณจากเงินอนุสรณ์รุ่นนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2551

     ปีการศึกษา 2552 ได้พื้นคอนกรีต งบประมาณ โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ปีงบประมาณ 2553 

comments