บุคลากร


นายธวัช  เพ็งสลุง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท

 


 

  

นายสุริยา ทรงเดชกล้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


 

  

นายเทิดชัย บัวอาจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท

 


  

นายอภิชาติ ขบวนฉลาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นางสาวกาญจนา ศิริภักดิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นายคมสันติ์  หาญปรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ค.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นางสาวนาฏลดา  ประหา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก คศ.บ.วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นายอำนาจ  จงเทพ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ศศ.บ.ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นายภาสกร เอกตาแสง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นายจักรกฤช  ไชยขันธ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ค.บ.คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นายจักราวุฒิ จงเทพ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ศศ.บ. นาฏศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

  


  

นางวริศรา ฉายถวิล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ค.บ.เกษตรกรรม
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นางสาวแสงจันทร์ นามศรีฐาน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ -
วิชาเอก วท.บ.เคมี
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นายวิชัย พันลออ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3
วิทยฐานะ -
วิชาเอก -
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปวช.

 


  

นายอภิสิทธิ์  สิทธิการ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3
วิทยฐานะ -
วิชาเอก -
วุฒิการศึกษาสูงสุด ป.6

  


 

 

comments