ทำเนียบผู้บริหาร


ลำดับ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
 
นายกิตติพร  อินทะสีดา
 
ครูใหญ่ 30 กันยายน 2535
อาจารย์ใหญ่ 29 กันยายน 2538
ผู้อำนวยการ 31 ธันวาคม 2540
2 นายโกศล  ภูงามเงิน อาจารย์ใหญ่ 14 กุมภาพันธ์ 2544
ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2547
3 นายเอกรักษ์  สารปรัง ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2554
4 นายธวัช  เพ็งสุลง ผู้อำนวยการ มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน
ที่ติดต่อ

  081-965-5485

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

comments