ลำดับ รูป ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
 
   นายกิตติพร  อินทะสีดา
 
ครูใหญ่ 30 กันยายน 2535
อาจารย์ใหญ่ 29 กันยายน 2538
ผู้อำนวยการ 31 ธันวาคม 2540
2 นายโกศล  ภูงามเงิน อาจารย์ใหญ่ 14 กุมภาพันธ์ 2544
ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2547
3   นายเอกรักษ์  สารปรัง ผู้อำนวยการ ตุลาคม 2554
4 นายธวัช  เพ็งสุลง ผู้อำนวยการ มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน

 

comments

 บุคลากร


นายธวัช  เพ็งสลุง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท

 


 

  

นายสุริยา ทรงเดชกล้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


 

  

นายเทิดชัย บัวอาจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก กศ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท

 


  

นายอภิชาติ ขบวนฉลาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ค.บ. วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นางสาวกาญจนา ศิริภักดิ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ค.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นายคมสันติ์  หาญปรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ค.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นางสาวนาฏลดา  ประหา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก คศ.บ.วิทยาศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นายอำนาจ  จงเทพ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ศศ.บ.ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นายภาสกร เอกตาแสง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ -
วิชาเอก วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นายจักรกฤช  ไชยขันธ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ค.บ.คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นายจักราวุฒิ จงเทพ
ตำแหน่ง ครู (พนักงานราชการ)
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ศศ.บ. นาฏศิลป์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

  


  

นางวริศรา ฉายถวิล
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ -
วิชาเอก ค.บ.เกษตรกรรม
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นางสาวแสงจันทร์ นามศรีฐาน
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ -
วิชาเอก วท.บ.เคมี
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

 


  

นายวิชัย พันลออ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3
วิทยฐานะ -
วิชาเอก -
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปวช.

 


  

นายอภิสิทธิ์  สิทธิการ
ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 3
วิทยฐานะ -
วิชาเอก -
วุฒิการศึกษาสูงสุด ป.6

  


 

 

comments

เขตพื้นที่บริการ แบ่งตามหมู่บ้าน

หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
1
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
7
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
9
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
12
ชุมชนนามะเขือ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
4
บ้านโพนสวาง ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
2
บ้านโคกเจริญ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
3
บ้านโป่งเชือก ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
8
บ้านโป่งเชือก ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
10
บ้านโนนสะอาด ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์
11
บ้านโนนสะอาด ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาใสินธุ์

 เขตพื้นที่บริการ แบ่งตามโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

 1. โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา
 2. โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม
 3. โรงเรียนบ้านโคกเจริญ
 4. โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน
comments

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 แบ่งตามระดับชั้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
1 1 12 6 18
2 2 29 15 44
3 2 19 14 33
4 1 3 11 14
5 1 9 10 19
6 1 9 10 19
รวม 8 81 66 147

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 แบ่งตามช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่ จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
2 (ม.ต้น)   5 60 35 95
3(ม.ปลาย)   3 21 31 52
รวม 8 81 66 147
comments

 

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศวิชาการ บนพื้นฐานความเป็นไทย

ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองเทคโนโลยี


 

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. พัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการ
 5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และชุมชนที่เข้มแข็ง ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 


 

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทย
 2. ครูและบุคลากร เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
 3. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีระบบการบริหารที่มีคุณภาพ
 4. ผู้ปกครองและชุมชน เชื่อมั่นและพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

 

กลยุทธ์ของโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา

 1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้เป็นบานในการดำรงชีพ
 3. พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วม
 4. ระดมและจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

 

comments