วิสัยทัศน์

เป็นเลิศวิชาการ บนพื้นฐานความเป็นไทย

ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รุ่งเรืองเทคโนโลยี


 

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. พัฒนาเทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการ
 5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย และชุมชนที่เข้มแข็ง ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 


 

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน บนพื้นฐานความเป็นไทย
 2. ครูและบุคลากร เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
 3. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีระบบการบริหารที่มีคุณภาพ
 4. ผู้ปกครองและชุมชน เชื่อมั่นและพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

 

 

กลยุทธ์ของโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา

 1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้เป็นบานในการดำรงชีพ
 3. พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วม
 4. ระดมและจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

 

comments