ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 แบ่งตามระดับชั้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
1 1 12 6 18
2 2 29 15 44
3 2 19 14 33
4 1 3 11 14
5 1 9 10 19
6 1 9 10 19
รวม 8 81 66 147

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561 แบ่งตามช่วงชั้น

ช่วงชั้นที่ จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
2 (ม.ต้น)   5 60 35 95
3(ม.ปลาย)   3 21 31 52
รวม 8 81 66 147
comments